Sygdom

Sygdom er anerkendt som ”lovligt forfald”. Det betyder, at du har ret til at blive hjemme, og du skal ikke møde på arbejde. Fraværet sker med sædvanlig løn. Du har pligt til at meddele arbejdsgiver, at du er syg. Det skal som hovedregel ske inden arbejdstids begyndelse. Ofte er der i personalehåndbøger e.lign. regler om pligter ved sygdom.

 

Ret og pligt 

Hvis du er uarbejdsdygtig pga. sygdom, og sygdommen ikke er selvforskyldt, har du ret til at blive hjemme med sædvanlig løn. Du har ikke pligt til at oplyse, hvad du fejler. Du har ikke pligt til at holde dig i sengen, men må ikke foretage dig noget, der forværrer eller forlænger sygdommen.

 

Dokumentation 

Du skal kunne dokumentere dit sygefravær. På enkelte arbejdspladser vil du allerede ved korterevarende sygefravær blive bedt om at underskrive en tro- og loveerklæring på, at dit fravær rent faktisk skyldes sygdom. 

Arbejdsgiver kan også kræve udfyldt en mulighedserklæring. Læs mere om dette neden for. 

Der kan være tilfælde, hvor det ikke er en god idé med en mulighedserklæring. Fx i en opsigelsesperiode, en afskedigelsessituation. Din arbejdsgiver kan i stedet pålægge dig at kontakte din læge, som undtagelsesvis kan udfylde en friattest (attest på lægens eget brevpapir) med et skøn over sygdommens varighed. 

Både mulighedsattester og friattester betales af din arbejdsgiver. 

 

Sygesamtale 

Efter sygedagpengeloven skal arbejdsgiveren indkalde en sygemeldt medarbejder til en personlig samtale om hvordan og hvornår, medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Samtalen skal holdes senest 4 uger efter første sygedag. Indkaldelsen skal ske med et rimeligt varsel, og holdes som optakt til at indhente en mulighedserklæring.  

Som udgangspunkt skal samtalen holdes som en personlig samtale. Hvis sygdommen eller praktiske omstændigheder ikke giver mulighed for en personlig samtale, kan den holdes telefonisk. 

Hvis din læge vurderer, at du er for syg til at deltage i en personlig eller telefonisk samtale med din arbejdsgiver, eller en sygesamtale kan forværre din tilstand, holdes samtalen ikke. 

Din arbejdsgiver har ikke krav på at få oplyst, præcis hvad, du fejler – kun hvilke begrænsninger, din sygdom medfører i din arbejdsevne, hvilket naturligvis indirekte giver din arbejdsgiver en vis idé om sygdommens art.

 

Mulighedserklæring 

Er du syg, har din arbejdsgiver ret til at forlange en mulighedserklæring. Det kan ske på et hvilket som helst tidspunkt i sygdomsforløbet. Mulighedserklæringen har to dele. 

Den første del af erklæringen udfyldes og af dig og din arbejdsgiver på baggrund af en personlig samtale. Din arbejdsgiver skal indkalde dig til samtalen med et rimeligt varsel (ca. 1 uge). Formålet med samtalen er at afklare din restarbejdsevne. Dvs. om der er arbejdsopgaver, som du kan løse trods din sygdom. 

Den anden del af erklæringen udfyldes efterfølgende af din læge. Lægen skal på baggrund af erklæringens første del tage stilling til mulighederne for, at du helt eller delvist kan genoptage arbejdet. Lægen kan også foreslå tilpasning af arbejdet og give et skøn over sygdommens varighed. Hvis din læge ikke er enig i de tiltag, der fremgår af erklæringens første del, er lægens vurdering den afgørende. 

Du skal indsende den udfyldte erklæring til din arbejdsgiver inden for en rimelig frist (ca. 14 dage efter den første samtale). Mulighedserklæringen betales af din arbejdsgiver.                     

 

Lang sygdom 

Er du uheldig og er sygemeldt i lang tid er det vigtigt, at du bevarer en dialog med din arbejdsgiver. Al erfaring viser, at hvis arbejdsgiveren løbende bliver orienteret om, hvordan det går, så er sandsynligheden for at ansættelsesforholdet bliver afbrudt mindre. 

Det forbedrer dialogen om tiltag, der kan fremme din tilbagevenden.

 

Syg ved ferie 

Hvis du bliver syg, før din ferie starter, har du ikke pligt til at begynde ferien. Du skal være blevet syg, før din arbejdstid begynder den første feriedag. Det betyder, at du har valget mellem at holde ferien som planlagt eller at melde dig syg. Gør du det sidste, ses sygdommen som en feriehindring, og du kan holde erstatningsferien på et senere tidspunkt. 

Hvis du bliver syg efter feriens begyndelse, har du ret til erstatningsferie efter udløbet af en karensperiode. Karensperioden på 5 sygedage, hvis du har optjent fuld ferie. 

For at få ret til erstatningsferie skal du melde dig syg til din arbejdsgiver, og du skal som udgangspunkt komme med en lægeerklæring, journaludskrift fra sygehus eller lignende dokumentation for sygdommen. Lægeerklæringen skal gælde fra 1. sygedag, og du skal selv betale for erklæringen. 

 

LINK 

Syg ved ferie 

https://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/ans-ae-ttelsesvilk-aa-r/ferie/afholdelse/feriehindring.aspx