Barsel, børn og orlov

Alle forældre er omfattet af Barselloven (Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel).

Formålet med Barselloven er at sikre forældre ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption og at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barseldagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption m.v.

Mange har som led i ansættelsen ret til hel eller delvis løn under graviditet/barselsfravær under den betingelse, at arbejdsgiveren modtager refusion af de dagpenge, som man ville have ret til hvis ikke man modtog løn. 

 

  • Barsel og orlov

  • Barn syg og fravær

  • Fravær af særlige familiemæssige årsager

  • Omsorgsdage

 

Barsel og orlov

Et barselsforløb vil normalt bestå af forskellige perioder med forskellige regler for varsling m.m. F.eks.: Graviditetsorlov – Barselsorlov – Forældreorlov – evt. ferie.

Det er nyttigt at skaffe sig et overblik ved at benytte barselsberegneren eller at få lavet et regneark selv. Udgangspunktet er det forventede fødselstidspunkt (terminsdato). Barselsorloven beregnes fra dagen efter fødselsdagen.

Læs mere om barsel, orlov m.m. på borger.dk

På det private område afhænger dine vilkår af din ansættelseskontrakt, virksomhedens personalepolitik og evt. husaftaler.  Nogle har meget fordelagtige vilkår – bedre end i det offentlige – andre giver kun funktionærlovens minimum, som er halv løn fra barselorlovens begyndelse tidligst 4 uger før og til 14 uger efter fødslen.

Reglerne i det offentlige område er i store træk de samme. 

Læs mere om ret til orlov og dagpenge ved barsel her

Øremærket barsel til fædre. Ved OK15 blev faderens øremærkede barselsperiode sat op fra 6 til 7 uger. 

 

Barn syg og fravær

Som offentligt ansat forælder har du som udgangspunkt ret til 2 dage med sædvanlig løn, når dit barn under 18 år er syg, og det er nødvendigt, at du selv passer barnet.

Bliver barnet syg på en arbejdsfri dag – fx søndag – er barnets 1. sygedag i denne sammenhæng først mandag, hvis det er en arbejdsdag.

Det er ikke et krav, at du har forældremyndigheden, eller at barnet har folkeregisteradresse hos dig, men barnet skal have ophold hos dig.

I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder, og sygdommens karakter.

Retten er tillidsbaseret, og adgangen til fravær kan inddrages ved misbrug.

 

Fravær af særlige familiemæssige årsager

En lønmodtager har ret til fravær fra arbejdet i særlige instanser.  

Læs om varsling, forudsætninger mv. i Familiefraværsloven

 

Omsorgsdage

Man har omsorgsdage hvis man er ansat i det offentlige (staten, en kommune eller en region). I det private vil det fremgå af ansættelseskontrakten, en husaftale eller personalepolitik, om man har det.

I det offentlige område er reglerne ens på det helt overordnede plan. Er man forælder til et barn på 7 år eller yngre, har man ret til 2 omsorgsdage per år per barn.

Omsorgsdage kan afholdes med kort eller langt varsel relativ frit alt efter barnets behov.