Børn og barsel

Alle forældre er omfattet af barselsloven (Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel). 

Formålet med barselsloven er at sikre forældre ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption og at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barselsdagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption m.v. 

Mange har som led i ansættelsen ret til hel eller delvis løn under graviditet/barselsfravær under den betingelse, at arbejdsgiveren modtager refusion af de dagpenge, man ellers ville have ret til. 

 

Barsel

Rettigheder som ansat i region/kommune. 

Moderens ret til orlov før fødsel.

Moderen har ret til orlov med løn fra 8 uger før forventet fødsel (terminsdatoen). Hvis moderen føder før forventet fødsel, bliver retten til orlov før fødsel afkortet tilsvarende. Nedkommer moderen derimod efter den planlagte termin, forlænges orloven.


Barselsorlov 

Efter fødslen har moderen ret til fravær med løn i 14 uger, hvoraf moderen har pligt til at være fraværende fra arbejdet de første 2 uger.

 

Forældreorlov

Begge forældre har ret til at holde forældreorlov fra den 15. uge. Som ansat i en kommune eller en region har forældrene ret til at holde orlov med løn i følgende perioder af de 32 ugers forældreorlov: 

6 ugers forældreorlov med løn til moderen 

7 ugers forældreorlov med løn til faderen 

6 ugers forældreorlov med løn til deling mellem moderen og faderen 

Hvis begge forældre er ansat i hhv. kommune eller region, er der ret til 19 uger med fuld løn i alt. Hvis det kun er én af forældrene, der er ansat i hhv. kommune eller region, er der ret til 12 uger med fuld løn for moderens vedkommende og 13 uger for faderens vedkommende.

Hvis forældrene er omfattet af hver sin barselsaftale f.eks. hvis den ene er ansat i staten og den anden i en kommune har moderen ret til 6 + 6 ugers løn og faderen ret til 7 + 6 ugers løn. 

Orloven kan frit fordeles mellem forældrene og orloven skal placeres når som helst inden for de første 46 uger efter barnets fødsel. Dog skal man være opmærksom på, at lønnet orlov skal holdes inden ulønnet orlov.

 

Faderens ret til fædreorlov

Faderen har ret til at holde fædreorlov med fuld løn i 2 sammenhængende uger umiddelbart efter fødslen eller ved modtagelse af barnet i hjemmet. Faderen kan også efter aftale med arbejdsgiver placere de 2 uger på et andet tidspunkt indenfor de første 14 uger efter fødslen. 

LINK 

borger.dk https://www.borger.dk/Sider/Barsel-loenmodtagere.aspx?NavigationTaxonomyId=919902ec-dfae-4147-b445-353f015b7675

 

Barns sygdom

Som offentligt ansat forælder har du som udgangspunkt ret til 2 dage med sædvanlig løn, når dit barn under 18 år er syg, og det er nødvendigt, at du selv passer barnet. 

Den første sygedag er barnets 1. sygedag og ikke den første arbejdsdag. Den anden sygedag er dagen umiddelbart efter. 

Det er ikke et krav, at du har forældremyndigheden, eller at barnet har folkeregisteradresse hos dig, men barnet skal have ophold hos dig. 

I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder, og sygdommens karakter. 

Retten er tillidsbaseret, og adgangen til fravær kan inddrages ved misbrug. 

 

Omsorgsdage

Som offentligt ansat har begge forældre ret til to omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn til og med det år, hvor barnet fylder 7 år. 

Du kan ikke få betaling for omsorgsdage, som du ikke har holdt. Heller ikke hvis du fratræder. 

Hvis du skifter job på tværs af det statslige, regionale eller kommunale område får du to nye omsorgsdage i det år, du tiltræder. Det gælder også, selvom du allerede har holdt to dage i det pågældende år i din tidligere ansættelse. 

Du kan holde omsorgsdagene som halve eller hele dage. Efter aftale med din arbejdsgiver kan du også holde omsorgsdagene timevis. 

LINK 

Forhandlinsfællesskabet.dk http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/aftaler/8-barselsaftale,-familiepolitik-mv.aspx